B.Tech

B.Tech Batch 2021

  1. Chourasia Mayuri Rajesh

  2. Guda Aryan Sharan Reddy

  3. MD Gufran Ashraf

  4. Prabhav Singh

  5. Uppulapu Manikanta

  6. Yash Rajesh Ramteke

  7. Srijan Shahi

  8. Salapu Sri Charvi